Bezpečnost a ochrana osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1. Zprostředkovatel je správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: IBC, Příkop 834/8, 602 00 Brno-město

email: expresreal@seznam.cz

telefon: +420 607 919 853

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu klient poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění smlouvy s klientem.

 1. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje klienta a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Tyto údaje mohou zahrnovat jméno a příjmení, datum narození, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo klienta.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

a) plnění smlouvy mezi klientem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

b) zpracování pro účely splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;

c) zpracování pro účely oprávněných zájmů správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem; při sjednávání zprostředkovatelské smlouvy jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. V souvislosti s plněním smlouvy jsou osobní údaje klienta dále zpracovávány z důvodu vedení účetnictví a splnění daňové povinnosti, popřípadě za účelem vymáhání případných pohledávek ze smlouvy vzniklých.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a dále ke splnění povinnosti archivace pro účetní a daňové účely, a to po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje klienta vymaže.

V.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se plnění smlouvy mezi klientem a správcem, zejména druhá strana zprostředkovávané smlouvy kupní, smlouvy budoucí kupní či smlouvy o pronájmu a případně spolupracující realitní kancelář. Osobní údaje mohou být poskytnuté taktéž příslušným úřadům, zejména katastrálnímu či finančnímu úřadu. Zpracovatelem, případně příjemcem, osobních údajů jsou osoby zajišťující právní služby v souvislosti s plněním smlouvy mezi klientem a správcem, zejména při zpracování příslušných smluv a poskytování právního poradenství.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Práva subjektu údajů

 1. Za podmínek stanovených v GDPR má klient ve vztahu ke správci tyto práva:

a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

b) právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

d) právo vznést námitku proti zpracování údajů dle čl. 21 GDPR a

e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 1. Klient má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 1. Klient je dle čl. 13 GDPR oprávněn se u správce informovat, jaké osobní údaje zpracovává, pro jaké účely a jakým způsobem a také s kým je sdílí.

 1. Pokud jsou v souvislosti s oprávněnými zájmy správce stávajícím klientům zasílány emailem obchodní sdělení, má klient právo kdykoli svůj souhlas odvolat.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 1. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména v podobě ochrany přístupu heslem, zabezpečeným protokolem a antivirovým programem s aktualizacemi a dále v podobě uzamykatelných prostor.

 1. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Podpisem zprostředkovatelské smlouvy klient potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

 1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 1. Tyto podmínky jsou platné od 25.5.2018.